© Tjoelker Taal & Communicatie, 2015

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Tjoelker Taal & Communicatie. Deze voorwaarden gelden voor Tjoelker Taal & Communicatie en de opdrachtgever die ernaar verwijzen in de freelance overeenkomst. Artikel 1 Opdrachtgever en Tjoelker Taal & Communicatie; leveringen en betalingen 1.1    Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven; onder Tjoelker Taal & Communicatie degene die de opdracht heeft ontvangen. 1.2    De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Tjoelker Taal & Communicatie, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. 1.3    Bij samentreffen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren. Artikel 2 Offertes 2.1    Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2.2    Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 2.3    Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk modellen, kopij en dergelijke zijn overgelegd, is Tjoelker Taal & Communicatie niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde. Artikel 3 Honorarium, kosten, tarieven 3.1    De honorering van Tjoelker Taal & Communicatie berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst, dan wel mondeling vastgesteld en of vloeit voort uit een door Tjoelker Taal & Communicatie aan de opdrachtgever opgemaakte offerte of prijsopgaaf. 3.2    Noodzakelijke reis- en administratiekosten zoals telefoon-, porto-, kopieer- en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door Tjoelker Taal & Communicatie worden gemaakt, worden naast de uurtarieven alleen afzonderlijk in rekening gebracht indien dit tevoren nadrukkelijk is overeengekomen. 3.3    Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting. 3.4    De opdrachtgever zal kosten van derden welke worden gemaakt door Tjoelker Taal & Communicatie in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt betaling aan derden via Tjoelker Taal & Communicatie, dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Tjoelker Taal & Communicatie zal kortingen op leveranties van derden doorgeven aan de opdrachtgever. 3.5    Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden maandelijks gedaan.Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast. 3.6    Opdrachten die niet binnen zes weken worden afgerond, worden al wel gefactureerd, waarbij de opdrachtgever zich verplicht tot betalen. Indien Tjoelker Taal & Communicatie binnen die zes weken een eerste concepttekst van de opdracht of ander materiaal zoals foto’s heeft ingediend is deze gerechtigd driekwart van het totaalbedrag van een tevoren afgesproken projectprijs in rekening te brengen, dan wel alle tot dusver gewerkte uren, al dan niet vermeerderd met onkosten zoals bedoeld in art. 3.2. Indien er sprake is van verzuim door de opdrachtgever treedt art. 12 in werking. 3.7    Tjoelker Taal & Communicatie verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt. Indien uitdrukkelijk overeengekomen ontvangt Tjoelker Taal & Communicatie in afwijking van art. 3 een beloning voor zijn diensten overeenkomstig de bij de overeenkomst gevoegde begroting. Meer of minder kosten zijn voor Tjoelker Taal & Communicatie. Artikel 4 Wijziging in de opdracht 4.1    Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de  prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding  geven tot dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen. 4.2    Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Tjoelker Taal & Communicatie ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. 4.3    Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat  de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Tjoelker Taal & Communicatie wordt  overschreden; in dat geval is art. 13 van overeenkomstige toepassing. Artikel 5  Eigendommen van de opdrachtgever 5.1    Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet de Tjoelker Taal & Communicatie dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt. 5.2    Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen. Artikel 6 Eigendommen van Tjoelker Taal & Communicatie 6.1    Schetsontwerpen en of originele beelddragers, zoals drukwerkoriginelen, positief- en  negatieffilms, foto's, digitale bestanden, alsmede moederbanden op magnetische dragers, blijven te allen tijde in eigendom van de Tjoelker Taal & Communicatie. 6.2    Bij beschadiging of teniet gaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd het recht verdere kosten en interessen te vorderen, in rekening gebracht. Artikel 7 Verzending van het uitgevoerde werk 7.1    Verzending van uitgevoerd werk verloopt via e-mail. 7.2    Bij elke andere wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever. Artikel 8 Vertrouwelijke informatie Tjoelker Taal & Communicatie is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Artikel 9 Betaling 9.1    Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum. 9.2    Tjoelker Taal & Communicatie is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. 9.3    Bij afwijking van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden. 9.4    De eigendom der goederen en rechten blijft aan Tjoelker Taal & Communicatie en gaat eerst, voor zover bedongen, over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde  hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan. 9.5    Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen. 9.6    Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze bedragen tenminste 10% van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal € 120,- bedragen. Artikel 10 Retentierecht/verhaal Tjoelker Taal & Communicatie, die de goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die de freelancer besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze  opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Tjoelker Taal & Communicatie ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van de opdrachtgever dan wel in geval de  opdrachtgever onder curatele wordt gesteld. Artikel 11 Deellevering Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Art. 9 lid 1 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing. Artikel 12 Verzuim van de opdrachtgever Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd of zelfs stil valt, kan door Tjoelker Taal & Communicatie na 2 maanden na het aangaan van de opdracht het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interessen  te vorderen. Artikel 13 Overschrijding leveringstermijn De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Artikel 14 Annuleringen Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Tjoelker Taal & Communicatie alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, reiskosten, reeds gewerkte uren en dergelijke) te vergoeden. Artikel 15 Afname 15.1    Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever verplicht direct na gereedkoming van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen. 15.2    Indien door verzuim van de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht vertraagd is dan wel geheel stil is komen te liggen en de geheel of gedeeltelijk gereed gekomen opdracht na 2 maanden verloren blijkt te zijn gegaan, is dit geheel voor risico van de opdrachtgever en blijft de opdrachtgever verplicht tot betaling van de gehele vooraf afgesproken projectprijs dan wel de reeds door Tjoelker Taal & Communicatie gewerkte uren, eventueel vermeerderd met de gemaakte  onkosten zoals die voortvloeien uit art. 3.2. Artikel 16 Klachten 16.1    Reclames dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen 14 dagen na aflevering van de  opdracht. 16.2    Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voorzover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft  beschikt. 16.3    De aansprakelijkheid van Tjoelker Taal & Communicatie uit hoofde van enige  overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag. 16.4    Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, mag Tjoelker Taal & Communicatie voor ondeugdelijk werk goed werk leveren. 16.5    Tjoelker Taal & Communicatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, briefing en andere informatie en of materialen die door de opdrachtgever zijn verstrekt. 16.6    De opdrachtgever accordeert als eindverantwoordelijke het werk van Tjoelker Taal & Communicatie en is derhalve aansprakelijk voor alle gevolgen die ontstaan bij het gebruik, de  toepassing en eventuele verdere bewerking van het werk van Tjoelker Taal & Communicatie. Artikel 17 Overmacht Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid bij Tjoelker Taal & Communicatie ontslaan Tjoelker Taal & Communicatie van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden. In geval van overmacht zal Tjoelker Taal & Communicatie daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Tjoelker Taal & Communicatie af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Artikel 18 Prijswijzigingen Wijzigingen van prijzen van onkosten die gemaakt moeten worden voor het uitvoeren van de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden begrepen verandering van lonen en sociale lasten maar ook reis- en verblijfskosten. Artikel 19 Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht 19.1    Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht aan derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Tjoelker Taal & Communciatie in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de  verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende. 19.2    Alle intellectuele eigendomsrechten van door Tjoelker Taal & Communicatie tot stand  gebrachte teksten, schetsen, structuren, tekeningen, foto's, films, modellen en dergelijke blijven bij Tjoelker Taal & Communcicatie berusten. 19.3    Auteursrechten zijn in de kosten van het maken van het werk van Tjoelker Taal &  Communicatie niet begrepen. 19.4    Voor alle door Tjoelker Taal & Communciatie vervaardigde min of meer publieksgerichte  teksten en foto’s geldt bij gebruik, verveelvoudiging en reproductie door opdrachtgever alsook door eventuele derden in wiens opdracht deze op zijn beurt handelt, de verplichting van volledige  naamsvermelding, dit in relatie met de gebruikte tekst en of foto, danwel in een colofon. Bij een  website geldt daarbij de verplichting dat de vermelde naam tevens fungeert als link naar de website  van Tjoelker Taal & Communicatie. 19.5    De opdrachtgever ontvangt van Tjoelker Taal & Communicatie een licentie voor het gebruik  van auteursrechtelijk beschermde werken, die door Tjoelker Taal & Communciatie in de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt. Deze licentie geldt slechts zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de  beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk door de opdrachtgever zelf, of voor zijn rechtsopvolgers. Gebruik door derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming. 19.6   Het is de opdrachtgever en of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hem reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijnde model, ontwerp, foto enzovoort,  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tjoelker Taal & Communicatie. 19.7    Indien uitdrukkelijk overeengekomen kunnen in afwijking van het bepaalde in art. 19 lid 2  van de voorwaarden alle rechten die berusten bij Tjoelker Taal & Communicatie, zoals  modelrechten en auteursrechten en dergelijke, toekomen aan de opdrachtgever. De vergoeding  voor de overdracht van deze rechten bedragen 15 procent van het honorarium. Door het afkopen van de auteursrechten vervalt ook de verplichting van naamsvermelding zoals bedoeld in art. 19 lid  4. Artikel 20 Beëindiging door de freelancer 20.1    De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn: - in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming, en; - bij liquidatie van zijn bedrijf. 20.2    De freelancer heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Artikel 21 Toepasselijk recht 21.1    De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht. 21.2    Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de woonplaats van de freelancer.

Opdrachtgevers

Lorem ipsum dolor Commodo velit pariature In sed adipisicing magna officia Commodo velit pariature Veniam dolor qui Nostrud nisi velit aliquip
Home Tekstvormen Opdrachtgevers Blogs Over

Tjoelker Taal & Communicatie

>>Leverings >>Leveringsvoorwaarden >>Disclaimer >>Leverings >>Leveringsvoorwaarden
Site Menu

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Tjoelker Taal & Communicatie. Deze voorwaarden gelden voor Tjoelker Taal & Communicatie en de opdrachtgever die ernaar verwijzen in de freelance overeenkomst. Artikel 1 Opdrachtgever en Tjoelker Taal & Communicatie; leveringen en betalingen 1.1    Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven; onder Tjoelker Taal & Communicatie degene die de opdracht heeft ontvangen. 1.2    De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Tjoelker Taal & Communicatie, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. 1.3    Bij samentreffen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren. Artikel 2 Offertes 2.1    Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2.2    Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 2.3    Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk modellen, kopij en dergelijke zijn overgelegd, is Tjoelker Taal & Communicatie niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde. Artikel 3 Honorarium, kosten, tarieven 3.1    De honorering van Tjoelker Taal & Communicatie berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst, dan wel mondeling vastgesteld en of vloeit voort uit een door Tjoelker Taal & Communicatie aan de opdrachtgever opgemaakte offerte of prijsopgaaf. 3.2    Noodzakelijke reis- en administratiekosten zoals telefoon-, porto-, kopieer- en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door Tjoelker Taal & Communicatie worden gemaakt, worden naast de uurtarieven alleen afzonderlijk in rekening gebracht indien dit tevoren nadrukkelijk is overeengekomen. 3.3    Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting. 3.4    De opdrachtgever zal kosten van derden welke worden gemaakt door Tjoelker Taal & Communicatie in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt betaling aan derden via Tjoelker Taal & Communicatie, dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Tjoelker Taal & Communicatie zal kortingen op leveranties van derden doorgeven aan de opdrachtgever. 3.5    Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden maandelijks gedaan.Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast. 3.6    Opdrachten die niet binnen zes weken worden afgerond, worden al wel gefactureerd, waarbij de opdrachtgever zich verplicht tot betalen. Indien Tjoelker Taal & Communicatie binnen die zes weken een eerste concepttekst van de opdracht of ander materiaal zoals foto’s heeft ingediend is deze gerechtigd driekwart van het totaalbedrag van een tevoren afgesproken projectprijs in rekening te brengen, dan wel alle tot dusver gewerkte uren, al dan niet vermeerderd met onkosten zoals bedoeld in art. 3.2. Indien er sprake is van verzuim door de opdrachtgever treedt art. 12 in werking. 3.7    Tjoelker Taal & Communicatie verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt. Indien uitdrukkelijk overeengekomen ontvangt Tjoelker Taal & Communicatie in afwijking van art. 3 een beloning voor zijn diensten overeenkomstig de bij de overeenkomst gevoegde begroting. Meer of minder kosten zijn voor Tjoelker Taal & Communicatie. Artikel 4 Wijziging in de opdracht 4.1    Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de  prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding  geven tot dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen. 4.2    Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Tjoelker Taal & Communicatie ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. 4.3    Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat  de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Tjoelker Taal & Communicatie wordt  overschreden; in dat geval is art. 13 van overeenkomstige toepassing. Artikel 5  Eigendommen van de opdrachtgever 5.1    Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet de Tjoelker Taal & Communicatie dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt. 5.2    Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen. Artikel 6 Eigendommen van Tjoelker Taal & Communicatie 6.1    Schetsontwerpen en of originele beelddragers, zoals drukwerkoriginelen, positief- en  negatieffilms, foto's, digitale bestanden, alsmede moederbanden op magnetische dragers, blijven te allen tijde in eigendom van de Tjoelker Taal & Communicatie. 6.2    Bij beschadiging of teniet gaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd het recht verdere kosten en interessen te vorderen, in rekening gebracht. Artikel 7 Verzending van het uitgevoerde werk 7.1    Verzending van uitgevoerd werk verloopt via e-mail. 7.2    Bij elke andere wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever. Artikel 8 Vertrouwelijke informatie Tjoelker Taal & Communicatie is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Artikel 9 Betaling 9.1    Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum. 9.2    Tjoelker Taal & Communicatie is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. 9.3    Bij afwijking van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden. 9.4    De eigendom der goederen en rechten blijft aan Tjoelker Taal & Communicatie en gaat eerst, voor zover bedongen, over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde  hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan. 9.5    Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen. 9.6    Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze bedragen tenminste 10% van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal € 120,- bedragen. Artikel 10 Retentierecht/verhaal Tjoelker Taal & Communicatie, die de goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die de freelancer besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze  opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Tjoelker Taal & Communicatie ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van de opdrachtgever dan wel in geval de  opdrachtgever onder curatele wordt gesteld. Artikel 11 Deellevering Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Art. 9 lid 1 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing. Artikel 12 Verzuim van de opdrachtgever Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd of zelfs stil valt, kan door Tjoelker Taal & Communicatie na 2 maanden na het aangaan van de opdracht het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interessen  te vorderen. Artikel 13 Overschrijding leveringstermijn De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Artikel 14 Annuleringen Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Tjoelker Taal & Communicatie alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, reiskosten, reeds gewerkte uren en dergelijke) te vergoeden. Artikel 15 Afname 15.1    Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever verplicht direct na gereedkoming van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen. 15.2    Indien door verzuim van de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht vertraagd is dan wel geheel stil is komen te liggen en de geheel of gedeeltelijk gereed gekomen opdracht na 2 maanden verloren blijkt te zijn gegaan, is dit geheel voor risico van de opdrachtgever en blijft de opdrachtgever verplicht tot betaling van de gehele vooraf afgesproken projectprijs dan wel de reeds door Tjoelker Taal & Communicatie gewerkte uren, eventueel vermeerderd met de gemaakte  onkosten zoals die voortvloeien uit art. 3.2. Artikel 16 Klachten 16.1    Reclames dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen 14 dagen na aflevering van de  opdracht. 16.2    Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voorzover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft  beschikt. 16.3    De aansprakelijkheid van Tjoelker Taal & Communicatie uit hoofde van enige  overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag. 16.4    Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, mag Tjoelker Taal & Communicatie voor ondeugdelijk werk goed werk leveren. 16.5    Tjoelker Taal & Communicatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, briefing en andere informatie en of materialen die door de opdrachtgever zijn verstrekt. 16.6    De opdrachtgever accordeert als eindverantwoordelijke het werk van Tjoelker Taal & Communicatie en is derhalve aansprakelijk voor alle gevolgen die ontstaan bij het gebruik, de  toepassing en eventuele verdere bewerking van het werk van Tjoelker Taal & Communicatie. Artikel 17 Overmacht Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid bij Tjoelker Taal & Communicatie ontslaan Tjoelker Taal & Communicatie van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden. In geval van overmacht zal Tjoelker Taal & Communicatie daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Tjoelker Taal & Communicatie af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Artikel 18 Prijswijzigingen Wijzigingen van prijzen van onkosten die gemaakt moeten worden voor het uitvoeren van de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden begrepen verandering van lonen en sociale lasten maar ook reis- en verblijfskosten. Artikel 19 Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht 19.1    Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht aan derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Tjoelker Taal & Communciatie in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de  verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende. 19.2    Alle intellectuele eigendomsrechten van door Tjoelker Taal & Communicatie tot stand  gebrachte teksten, schetsen, structuren, tekeningen, foto's, films, modellen en dergelijke blijven bij Tjoelker Taal & Communcicatie berusten. 19.3    Auteursrechten zijn in de kosten van het maken van het werk van Tjoelker Taal &  Communicatie niet begrepen. 19.4    Voor alle door Tjoelker Taal & Communciatie vervaardigde min of meer publieksgerichte  teksten en foto’s geldt bij gebruik, verveelvoudiging en reproductie door opdrachtgever alsook door eventuele derden in wiens opdracht deze op zijn beurt handelt, de verplichting van volledige  naamsvermelding, dit in relatie met de gebruikte tekst en of foto, danwel in een colofon. Bij een  website geldt daarbij de verplichting dat de vermelde naam tevens fungeert als link naar de website  van Tjoelker Taal & Communicatie. 19.5    De opdrachtgever ontvangt van Tjoelker Taal & Communicatie een licentie voor het gebruik  van auteursrechtelijk beschermde werken, die door Tjoelker Taal & Communciatie in de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt. Deze licentie geldt slechts zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de  beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk door de opdrachtgever zelf, of voor zijn rechtsopvolgers. Gebruik door derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming. 19.6   Het is de opdrachtgever en of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hem reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijnde model, ontwerp, foto enzovoort,  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tjoelker Taal & Communicatie. 19.7    Indien uitdrukkelijk overeengekomen kunnen in afwijking van het bepaalde in art. 19 lid 2  van de voorwaarden alle rechten die berusten bij Tjoelker Taal & Communicatie, zoals  modelrechten en auteursrechten en dergelijke, toekomen aan de opdrachtgever. De vergoeding  voor de overdracht van deze rechten bedragen 15 procent van het honorarium. Door het afkopen van de auteursrechten vervalt ook de verplichting van naamsvermelding zoals bedoeld in art. 19 lid  4. Artikel 20 Beëindiging door de freelancer 20.1    De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn: - in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming, en; - bij liquidatie van zijn bedrijf. 20.2    De freelancer heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Artikel 21 Toepasselijk recht 21.1    De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht. 21.2    Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de woonplaats van de freelancer.

Opdrachtgevers

Lorem ipsum dolor Commodo velit pariature In sed adipisicing magna officia Commodo velit pariature Veniam dolor qui Nostrud nisi velit aliquip

Tjoelker Taal & Communicatie

>>Naar boven >>Disclaimer
T 06 - 12 401 557 E info@tjoelkertekst.nl